April 2018

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Account: het Tapperuse Nederland B.V. account dat je krijgt na het voltooien van het registratieproces. Hieronder valt het invullen van de noodzakelijke persoonsgegevens, het expliciet akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het voor gelezen verklaren van het privacy statement.
 2.  AfterPay: de betaalmethode op grond waarvan je achteraf voor de dienst betaalt. De betaalmethode kan wijzigen of worden aangevuld met een andere betaalmethode.
 3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Tapperuse Nederland B.V. die van toepassing zijn op elk gebruik van de dienst.
 4. App: de (mobiele) applicatie van Tapperuse Nederland B.V. die onderdeel is van de dienst.
 5. Dienst: de dienst bestaande uit apps en bijbehorende websites, inclusief alle content op de apps en websites, op grond waarvan de gebruiker toegang kan krijgen tot een of meerdere locaties op basis van de ‘tap in’ en ‘tap uit’ procedure. De dienst stelt de gebruiker in staat om op basis van daadwerkelijk op een locatie doorgebrachte tijd en/of bezochte onderdelen van een locatie achteraf te betalen.
 6. Distributeur: elke (contracts)partner van Tapperuse Nederland B.V. die een locatie aanbiedt aan de gebruiker.
 7. Gast:  iedereen die door jou wordt uitgenodigd. De gast is een volwassene of senior die de app moet downloaden na je uitnodiging. Na het downloaden kan de gast in- en uittappen bij een aangesloten locatie.
 8. Gebruiker:  iedere gebruiker van de dienst. Hieronder vallen klant, medegebruiker en gast.
 9.  Klant:  iedereen die een volledig profiel heeft, is geregistreerd op basis van een account en heeft betaald voor 1 of meerdere transacties.
 10. Locatie: het geheel aan faciliteiten dat distributeur op 1 of meerdere locaties of terreinen op basis van tijdseenheden ter beschikking stelt aan de gebruiker via het Tapperuse-systeem in ruil voor betaling. De locatie kan betrekking hebben op een amusement(spark), attractie(park), thema(park), pret(park), wellness, (dag)recreatie, cultuur, sport of anderszins, zoals beschikbaar gesteld door de dienst.
 11. Medegebruiker: ieder kind, volwassene of senior die een klant toevoegt aan een transactie.
 12. Senior: iemand met een leeftijd van minimaal 65. 
 13.  Service fee: de toeslag per transactie die je betaalt voor gebruik van de dienst.
 14.  Tapperuse Nederland B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tapperuse Nederland B.V. die de dienst levert op basis van het Tapperuse-systeem, inclusief haar zustervennootschappen of anderszins aan haar gelieerde vennootschappen waaronder maar niet beperkt tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tapperuse Nederland B.V.
 15. Tapperuse-systeem: het ICT-systeem, bestaande uit alle software (componenten), infrastructuur en documentatie, dat Tapperuse Nederland B.V. gebruikt om de dienst te (kunnen) leveren en waarmee de dienst kan worden gestart en gestopt in het kader van een transactie.
 16. Transactie: elke transactie die via het Tapperuse-systeem wordt gestart en gestopt in het kader van gebruik van de dienst (‘tap in’ en ‘tap uit’).
 17. Website: iedere website van Tapperuse Nederland B.V. waaronder tapperuse.nl. De websites zijn onderdeel van de dienst.
  De definities worden hierna zonder hoofdletter gebruikt, tenzij zij aan het begin van een zin worden gebruikt of een naam bevatten. De enkelvoudsvorm van een definitie omvat ook de meervoudsvorm van een definitie en omgekeerd.

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst. Dit betekent dat de gebruiker voor elk gebruik van de dienst akkoord gaat met de volledige inhoud van de algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden zijn vindbaar via de website en app en zijn te downloaden als PDF-bestand. Tapperuse Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Daarom adviseert Tapperuse Nederland B.V. de gebruiker de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen voor de meest actuele versie.
 3. Het privacy statement is van toepassing op elk gebruik van de dienst (artikel 11).
 4. Bij het akkoord op de algemene voorwaarden gaat de gebruiker tevens akkoord met alle voorwaarden van AfterPay en elke wijziging daarvan. De gebruiker verklaart het privacy statement – AfterPay van AfterPay te hebben gelezen. Zie verder artikel 6.

3. Gebruik van de dienst

 1. Je downloadt en installeert de app gratis op een (mobiel) iOS of Android device.
 2. Na installatie kun je de app direct gebruiken voor algemene informatie met betrekking tot de dienst, zoals de openingstijden van een locatie, kosten voor toegang van de locatie gebaseerd op prijzen per tijdseenheid en de afstand tot de locatie. Daarvoor is geen account vereist. Om de dienst echter voor ‘tap in’ en ‘tap uit’ te kunnen gebruiken maak je eerst een account aan in de app.
 3. Na registratie ontvang je een bevestigingsmail om je wachtwoord aan te maken. Het account is toegankelijk via de app.
 4. Vanaf het moment dat je 1 of meerdere transacties hebt betaald, ben je Tapperuse Nederland B.V. klant.
 5. Je start een transactie door in de app de relevante locatie te selecteren en door op ‘naar intappen’ te klikken. Op basis van GPS wordt bepaald waar je je bevindt. Je kunt intappen wanneer je je in het GPS-gebied bevindt. Wanneer dit niet het geval is, kan je geen transactie starten.
 6. Je ziet de prijs per minuut in het scherm waar je een locatie kunt kiezen op de locatiepagina zelf. De barcodes worden door een bevoegd persoon van de locatie gescand. Dit heet de ‘tap in’ procedure.
 7. Bij het verlaten van de locatie klik je op ‘tap uit’. Aan de hand van je GPS-locatie wordt geverifieerd of je je buiten het GPS-gebied bevindt waarna je de transactie kunt stoppen. Dit heet de ‘tap uit’ procedure.
 8. Je moet zelf een transactie stoppen en bent daarmee zelf verantwoordelijk voor de bezoektijd. De kosten zullen niet hoger zijn dan de maximale dagprijs en daarbij opgeteld de service fee, zoals gecommuniceerd in de app. De maximale dagprijs is gebaseerd op de op de maximale dagprijs van een locatie.
 9. Wacht altijd op de bevestiging van het starten en/of stoppen voor (een onderdeel van) de locatie via het Tapperuse-systeem. Daarna mag je ervan uit gaan dat een bezoek aan de locatie is gestart of gestopt. Als je dit niet doet bij het stoppen van de transactie, bestaat de kans dat je transactie stopt op de sluitingstijd. Dit is helaas voor je eigen rekening.
 10. Je kunt gasten meenemen op jouw kosten. Je stuurt een uitnodiging aan een gast per e-mail, WhatsApp, etc. Wanneer de gast klikt op de uitnodiging, gaat de gast naar de appstore en kan hij de app downloaden. Na openen daarvan komt de gast op een uitnodigingspagina met het bericht dat de gast is uitgenodigd. De naam en het veld voor e-mailadres worden getoond. De gast is niet verplicht het e-mailadres in te voeren.
 11. Nadat je gast akkoord is gegaan met de voorwaarden, vraagt Tapperuse Nederland B.V. naar de locatie van je gast voor de ‘tap in’ procedure. Daarna ontvangt je gast een barcode, mits je de transactie hebt gestart. Als dit niet het geval is, kan je gast nog niet ‘intappen’. Wanneer je gast de locatie verlaat wordt opnieuw gevraagd naar het gebruik van de locatie om te bepalen of je gast zich buiten het GPS-gebied bevindt. Als dat het geval is, kan de transactie worden gestopt. Je gast ziet alleen zijn transactiekosten. Je krijgt de melding dat je gast is uitgetapt. Een gastaccount is alleen mogelijk voor personen boven de 18 jaar en dient om fraude tegen te gaan. Je gast dient zelf in het bezit te zijn van een smartphone. Ook is je gast zelf verantwoordelijk voor het stoppen van de transactie.
 12. Je kunt naast gasten ook medegebruikers toevoegen. Een medegebruiker is ieder kind of senior die je toevoegt aan een transactie. De medegebruiker hoeft niet de app te downloaden, want de barcodes zijn in jouw bezit.
 13. Een beschrijving van hoe de dienst werkt staat beschreven op de website en in de app. Vóór gebruik van de dienst dient elke gebruiker deze pagina‘s zorgvuldig te raadplegen.

 4. Informatie

 1. Elke locatie en/of distributeur heeft zijn eigen informatiepagina binnen de app en website. Voor de inhoud van deze informatie is de distributeur zelf verantwoordelijk. Tapperuse Nederland B.V. doet wel haar best maar staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie en evenmin voor het actueel of verouderd zijn daarvan. Tapperuse Nederland B.V. staat ook niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van de informatie die de distributeur heeft aangeleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de onjuistheid of onvolledigheid van de door de distributeur gepubliceerde informatie al dan niet gewijzigd door Tapperuse Nederland B.V. of het gebruik daarvan, inclusief hyperlinks en onderliggende websites en bronnen, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
 2. Distributeurs kunnen op elk moment de tarieven van de verblijfsduur voor de locaties wijzigen, waaronder de prijs per minuut of per onderdeel van een locatie. Tapperuse Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid van de distributeurs voor gebruik van de dienst. De geldende prijs per minuut die op dat moment voor akkoord van de gebruiker wordt aangeboden door de bevoegde persoon van de locatie, is leidend voor afronding van de transactie, in combinatie met de verblijfsduur, alsmede voor bepaling van de (totaal)prijs van de transactie. Prijswijzigingen na het starten van de transactie van de gebruiker hebben geen invloed op de eindafrekening van een reeds gestarte transactie.
 3. Tapperuse Nederland B.V. communiceert met de gebruiker op diverse manieren, zoals via e-mail en de app. Berichten in de app zijn terug te vinden in de inbox van de app.

5. Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker is verplicht om altijd:

  1. Langs een entry-point, tourniquet of andere vorm van toegangs(controle) te gaan om de Quick Response Code in de app te laten scannen.
  2. De dienst te gebruiken zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht.
  3. Tijdens de tap in en tap uit procedure op een locatie nummerherkenning en locatiegegevens (GPS) op je (mobiele) device aan te hebben staan.
  4. Vanaf het moment van starten van de tijd voor een locatie tot en met het moment van het ontvangen van de notificatie van het betaalbewijs over goed genoeg internet te beschikken.
  5. De nieuwste versie van de app en nieuwste versie van de browser voor de website te hebben gedownload en te gebruiken voor de dienst. Eventuele fouten of onregelmatigheden bij gebruikmaking van een oude versie van de app of browser zijn voor je eigen rekening en risico.
  6. Het juiste aantal medegebruikers op te geven dat fysiek aanwezig is bij bij de ingang/kassa voordat je een locatiebezoek start en deze medegebruikers ook weer mee te nemen bij de uitgang/kassa zodra jullie locatiebezoek eindigt. Voor de betaalverplichtingen van de gebruiker lees je artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
  7. De juiste locatie waarop jij en je medegebruikers en/of gasten willen intappen te selecteren.
  8. De door de distributeur gehanteerde park- of huisregels die gelden voor bezoek aan een locatie te respecteren en na te leven. Elk bezoek aan een locatie geschiedt geheel op eigen risico. Tapperuse Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor ongelukken of andere incidenten die zich tijdens een bezoek aan een locatie voordoen en elke aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade is uitgesloten.
  9. Ervoor te zorgen dat juiste en correcte informatie, zoals correcte geboortedatum, (pas)foto (optioneel) en/of naam worden vermeld in de app. Opgave van onjuiste of onvolledige informatie kan onder meer leiden tot onmiddellijke beëindiging van de transactie, het niet kunnen starten van een transactie of het verplicht tonen van een geldig identiteitsbewijs. Wanneer je (tijdelijk) geen gebruik kan maken van de dienst, dien je de op dat moment geldende toegangsprijs van een locatie op andere manier te voldoen, namelijk door het kopen van een geldig toegangsbewijs aan de kassa.
  10. Te beschikken over een geldig en werkend e-mailadres en mobiele telefoon en alle wijzigingen in gegevens, waaronder e-mailadres, naam, adres, woonplaats en geboortedatum onmiddellijk in het account aan te passen. Elke schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het feit dat Tapperuse Nederland B.V. en/of de distributeur niet over de juiste gegevens beschikt, komt voor je eigen rekening en risico. Elke aansprakelijkheid hieromtrent is uitgesloten.
  11. Volledig en correct te betalen via AfterPay. Het niet volledig of niet correct betalen voor gebruik van de dienst via AfterPay, betekent dat gebruiker tijdelijk geen gebruik kan maken van de dienst.
 2. De gebruiker vrijwaart Tapperuse Nederland B.V. voor alle schade alsmede (juridische) kosten als gevolg van aanspraken van derden op grond van artikel 5.1(a) t/m 5.1(k).

6. Tarieven en betalingen

 1. Naast betaling van de locatie betaalt de gebruiker een vast bedrag van €0,75 (incl. btw) per transactie. Deze service fee geldt per transactie, ongeacht het aantal gasten of medegebruikers.
 2. Tapperuse Nederland B.V. heeft het recht om de tarieven aan te passen en zal de gebruiker hiervan zo ruim mogelijk van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Tapperuse Nederland B.V. te beëindigen wanneer hij bezwaar heeft tegen de tariefsverhoging of om een andere reden. Dit laat betalingsverplichtingen voor eerdere transacties onverlet.
 3. Elke transactie dient te worden betaald conform dit artikel 6. Na betaling krijg je een betaalbewijs. Afgeronde en lopende transacties vind je terug in de app. De daadwerkelijk aan een locatie bestede tijd en bezochte onderdelen die staan geregistreerd zijn bepalend voor de bedragen die de gebruiker verschuldigd is voor het bezoek aan een locatie. Bovenop elke transactie komt altijd de hiervoor genoemde service fee.
 4. Bij registratie machtig je Tapperuse Nederland B.V. om na de ‘tap uit’ procedure van elke transactie via AfterPay een betaalbewijs te e-mailen. Je voldoet voor elke transactie binnen de gestelde betaalperiode het verschuldigde bedrag aan AfterPay. AfterPay kan administratiekosten in rekening brengen als betalingen niet tijdig of niet volledig worden voldaan en/of vergaande maatregelen treffen om tot inning over te gaan, waaronder het inschakelen van incassobureaus. De incassokosten zijn voor je eigen rekening. Tevens zal Tapperuse Nederland B.V. overgaan tot blokkering van je account, zodat je niet meer kunt intappen.
 5. Betaling dient achteraf te geschieden met behulp van AfterPay of door de instructies te volgen die worden vermeld in het bericht van AfterPay na het uittappen. Op het gebruik van AfterPay zijn haar algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden, overige voorwaarden, privacy en cookie statement van toepassing. Deze zijn te vinden en downloaden via afterpay.nl. Zie specifiek voor de betalingsvoorwaarden: www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden.
 6. Tapperuse Nederland B.V. voldoet de distributeur de verschuldigde gelden voor de verblijfsduur van de gebruikers/gasten/medegebruikers zoals in een separate overeenkomst afgesproken.
 7. Je bent altijd verantwoordelijk voor betaling voor bezoeken van een locatie door medegebruiker of gasten op je account, met een maximaal aantal van 6 personen en/of de duur waarvan zij gebruikmaken van de locatie.

7. Beëindigen van de dienst

   Door Gebruiker

 1. Als je aan je betalingsverplichtingen en overige verplichtingen hebt voldaan, kan je de overeenkomst beëindigen in de app of door contact op te nemen met de klantenservice via afmelden@Tapperuse.nl onder vermelding van je geboortedatum en het emailadres dat je opgegeven hebt tijdens registratie. Tapperuse Nederland B.V. zorgt ervoor dat beëindiging zo snel mogelijk plaatsvindt.
 2. Je hebt het wettelijke recht om de overeenkomst met Tapperuse Nederland B.V. met onmiddellijke ingang te beëindigen binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door het sturen van een email naar: afmelden@Tapperuse.nl. De kosten die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker, zoals entreegelden en het vaste bedrag per transactie, en (overige) kosten die nog openstaan tot de datum van beëindiging moeten worden voldaan, en worden dus niet terugbetaald.

  Door Tapperuse Nederland B.V.

 3. Tapperuse Nederland B.V. heeft het recht de overeenkomst met jou met onmiddellijke ingang te beëindigen als je je, na een aanmaning daartoe, niet aan je verplichtingen op grond van de overeenkomst houdt, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.
 4. Daarnaast heeft Tapperuse Nederland B.V. het recht de overeenkomst met jou op te zeggen om welke reden dan ook met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 5. Beëindiging door Tapperuse Nederland B.V. vindt plaats door het versturen van een e-mail aan de gebruiker. Tapperuse Nederland B.V. behoudt zich het recht voor elke schade die Tapperuse Nederland B.V. heeft geleden als gevolg van niet nakoming door de gebruiker van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op de gebruiker te verhalen, zoals niet geïnde entreegelden en vaste bedragen per transactie.
 6. Indien de gebruiker 18 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de dienst, behoudt Tapperuse Nederland B.V. zich het recht voor om het account te beëindigen. Hierover zal Tapperuse Nederland B.V. je in principe minimaal 14 dagen van tevoren informeren. Als gevolg van beëindiging van het account kan geen gebruik meer worden gemaakt van de dienst. Als je op enig moment weer gebruik wil maken van de dienst, neem dan contact op met de klantenservice.
 7. De beëindiging van de overeenkomst door jou laat de eventuele betalingsverplichting aan AfterPay in stand.

8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Tapperuse-systeem en de dienst, berusten bij Tapperuse Nederland B.V. en/of haar licentiegevers.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tapperuse Nederland B.V. en/of haar licentiegevers, is het niet toegestaan om het Tapperuse-systeem en de dienst geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor enige directe of indirecte schade wordt veroorzaakt aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (de reputatie van) de intellectuele eigendomsrechten van Tapperuse Nederland B.V.en/of haar licentiegevers.
 3. Als je inbreuk pleegt op enige intellectuele eigendomsrechten van Tapperuse Nederland B.V. en/of derden, behoudt Tapperuse Nederland B.V. zich het recht voor om alle als gevolg hiervan door Tapperuse Nederland B.V. en/of derden geleden schade, volledig op je te verhalen.

9. Uitsluiting garanties

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Tapperuse Nederland B.V. alle garanties met betrekking tot de dienst en/of het Tapperuse-systeem uit, impliciet dan wel expliciet, inclusief garanties met betrekking tot de prestaties, geschiktheid, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid.
 2. De informatie die gebruiker verkrijgt van Tapperuse Nederland B.V. of distributeur in het kader van de dienst en/of het Tapperuse-systeem houdt evenzeer geen garantie in.

10. Aansprankelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Tapperuse Nederland B.V. is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar van Tapperuse Nederland B.V. in voorkomend geval feitelijk uitkeert.
 2. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde verzekering plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid van Tapperuse Nederland B.V. beperkt tot de directe schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een storing in het Tapperuse-systeem of de dienst gedurende een locatiebezoek tot een maximum van €50 per bezoek door de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken.
 3. Het maximum van €50 is een absoluut maximum en staat los van het aantal gasten of medegebruikers. Stel dat er 4 gasten of medegebruikers zijn, dan blijft het maximum uit te keren bedrag €50.
 4. Tapperuse Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor overige schade, zoals indirecte of gevolgschade, die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of het Tapperuse-systeem.
 5. Verder sluit Tapperuse Nederland B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade als gevolg van het niet of niet correct functioneren van het telefoonnetwerk, internet-netwerk, GPS, wifi of andere netwerken, apparatuur en/of diensten van derden die Tapperuse Nederland B.V. of de gebruiker aanwenden ten behoeve van de dienst of het Tapperuse-systeem.

11. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Op ieder gebruik van de dienst en het Tapperuse-systeem is het privacy statement van Tapperuse Nederland B.V. van toepassing. De gebruiker verklaart hierbij het privacy statement te hebben gelezen.
 2. Tapperuse Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker om de dienst te kunnen leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook verwerkt Tapperuse Nederland B.V. persoonsgegevens om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, om betere service te kunnen verlenen en voor marketingdoeleinden.
 3. Meer informatie vind je in het privacy statement dat te downloaden is op www.tapperuse.nl/privacy-statement en in de app.

12. Overige bepalingen

 1. Is of worden een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige bepalingen van kracht. In een dergelijk geval zal Tapperuse Nederland B.V. het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
 2. Je bent niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke overeenkomst tussen jou en Tapperuse Nederland B.V., waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een overeenkomst tussen de gebruiker en Tapperuse Nederland B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14. Vragen of opmerkingen

 1. Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden is Tapperuse Nederland B.V. bereikbaar via de volgende contactgegevens:
  Tapperuse Nederland B.V.
  Paulus Potterstraat 34
  1071 DB Amsterdam
  info@tapperuse.nl
  KvK nummer: 68877668
 2. Download Tapperuse Nederland B.V. – Algemene voorwaarden  als PDF.